חוק חופש המידע, תשנ”ח-1998

דיני חוקה  – חופש מידע

תוכן ענינים – לצפייה בסעיפי החוק נא לחץ על GO

 
סעיף 1 חופש מידע Go 2
סעיף 2 הגדרות Go 2
סעיף 3 ממונה Go 2
סעיף 4 פרסום רשימת הרשויות הציבוריות Go 3
סעיף 5 דוח תקופתי Go 3
סעיף 6 הנחיות מינהליות וחוקי עזר Go 3
סעיף 6א מידע על איכות הסביבה Go 3
סעיף 7 נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן Go 3
סעיף 8 דחיית בקשות במקרים מסוימים Go 3
סעיף 9 מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו Go 3
סעיף 10 שיקולי הרשות הציבורית Go 4
סעיף 11 מסירת מידע חלקי ומסירת מידע בתנאים Go 4
סעיף 12 תחולה לגבי אדם שאינו אזרח או תושב Go 4
סעיף 13 הגנה על צד שלישי Go 4
סעיף 14 סייגים לתחולת החוק Go 4
סעיף 15 דיוני הועדה המשותפת Go 5
סעיף 16 תיקון מידע Go 5
סעיף 17 עתירה לבית המשפט Go 5
סעיף 18 אגרות Go 5
סעיף 19 ביצוע ותקנות Go 5
סעיף 20 שמירת דינים Go 5
סעיף 21 תחילה Go 6
סעיף 22 דרכי תשלום אגרות לקבלת מידע ע"פ חוק חופש המידע Go  

 

יאסר מוחסן
הממונה על חוק חופש המידע, עו"ד
04-8270949
04-8270949
536662237