חוק חופש המידע, תשנ"ח- 1998 )להלן:"חוק חופש המידע"(
חוק חופש המידע נוסד בכנסת, בשנת התשנ"ח - 1998 .
הגדרה כללית לחוק חופש המידע לכל אזרח ישראלי או תושב הזכות לקבל מידע מהעירייה –
בהתאם להוראות חוק זה .

הגדרה למושג מידע ע"פ החוק כל מידע המצוי בעירייה והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או –
ממוחשב .
הגדרת "קבלת מידע" ע"פ חוק לרבות עיון, צפיה, האזנה, העתקה, צילום, קבלת פלט מחשב או -
קבלת מידע בכל דרך אחרת, בהתאם לסוג המידע וצורת החזקתו;
ראש העיר ממנה עובד האחראי על העמדת המידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות לקבלת
מידע ועל יישום חוק זה .
הרשות צריכה להעמיד לעיון הציבור את חוקי העזר, ואת הפרוטוקולים של מועצת העיר .
דוח תקופתי
רשות ציבורית תפרסם דין וחשבון שנתי, שיכלול מידע על אודות פעילותה ותחומי אחריותה
והסבר על תפקידיה וסמכויותיה; הדין וחשבון יכלול גם דיווח של הממונה על הפעלת חוק זה
ברשות הציבורית, ואולם רשאי הוא לפרסם דיווח זה בנפרד.
מידע על איכות הסביבה
רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה, באתר האינטרנט של
הרשות הציבורית, אם קיים אתר כאמור, ובדרכים נוספות שיקבע השר לאיכות הסביבה; לענין
זה, "מידע על איכות הסביבה" מידע עלחומרים שנפלטו, שנשפכו, שסולקו או שהושלכו לסביבה –
ותוצאות של מדידות רעש, ריח וקרינה, שלא ברשות היחיד.
הנחיות מינהליות וחוקי עזר
רשות ציבורית תעמיד לעיון הציבור את ההנחיות המינהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת
ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור.
הרשות צריכה להעמיד לעיון הציבור את חוקי העזר, ואת הפרוטוקולים של מועצת העיר.
נוהל הגשת בקשות והטיפול בהן
בקשה לקבלת מידע תוגש בכתב לממונה, או למי שהוסמך לכך על ידו. הרשות הציבורית תודיע
למבקש המידע ללא שיהוי, ולא יאוחר מ- 30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתה בבקשתו; ראש
הרשות הציבורית, או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי להאריך את התקופה האמורה, במקרה הצורך,
ב- 30 ימים נוספים, ובלבד שהודיע על כך למבקש בכתב, ונימק את הצורך בהארכת התקופה.
ראש הרשות הציבורית רשאי להאריך, הארכה נוספת, את התקופה האמורה בסעיף קטן )ב(,
בהחלטה מנומקת אשר תישלח למבקש תוך התקופה האמורה, ובכל מקרה לא תעלה על 60 ימים.
החליטה הרשות הציבורית להעמיד את המידע לרשות המבקש, תבוצע החלטתה תוך זמן סביר
בנסיבות הענין אך לא יאוחר מ- 15 ימים.
המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי הרשות הציבורית ואין הרשות חייבת לעבד את
המידע לצרכיו של המבקש; היה המידע ממוחשב, הוא יופק עבור המבקש באמצעים המשמשים
דרך קבע את הרשות.
החליטה הרשות הציבורית לדחות את בקשת המבקש, כולה או חלקה, תשלח למבקש הודעה בכתב שתפרט
את נימוקי ההחלטה, ותיידע את המבקש על זכותו לעתור נגד ההחלטה לפי הוראות חוק בתי משפט
לענינים מינהליים, התש"ס- 2000 .
דחיית בקשות במקרים מסוימים
הרשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע באחד מאלה:
הטיפול בה מצריך הקצאת משאבים בלתי סבירה; המידע נוצר, או נתקבל בידה, למעלה משבע שנים לפני
הגשת הבקשה ואיתורו כרוך בקושי של ממש; לאחר שנקטה אמצעים סבירים, התברר לה שלא ניתן לאתר
את המידע או שאינו מצוי ברשותה; המידע פורסם ועומד לרשות הציבור או לעיונו, בין בתשלום ובין שלא
בתשלום; ואולם בדחותה את הבקשה לפי פסקה זו, תודיע הרשות מבקש היכן יוכל לרכוש את המידע
המבוקש, לקבלו או לעיין בו; המידע נוצר בידי רשות ציבורית אחרת, ואין בהפניית המבקש לאותה רשות
כדי להכביד הכבדה בלתי סבירה על קבלתו של המידע על ידו; ואולם, בדחותה בקשה לפי פסקה זו, תפנה
הרשות הציבורית את המבקש לרשות הציבורית אשר בידיה נוצר המידע.
מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו
רשות ציבורית לא תמסור מידע שהוא אחד מאלה:
מידע אשר בגילויו יש חשש לפגיעה בבטחון המדינה, ביחסי החוץ שלה, בבטחון הציבור או בבטחונו או
בשלומו של אדם; מידע בנושאים ששר הבטחון, מטעמים של שמירה על בטחון המדינה, קבע אותם בצו,
באישור הועדה המשותפת; מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות, כמשמעותה בחוק הגנת הפרטיות,
תשמ"א- 1981 )להלן חוק הגנת הפרטיות(, אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין; מידע אשר אין לגלותו על –
פי כל דין.
רשות ציבורית אינה חייבת למסור מידע שהוא אחד מאלה:
מידע אשר גילויו עלול לשבש את התפקוד התקין של הרשות הציבורית או את יכולתה לבצע את תפקידיה;
מידע על אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב; מידע על אודות פרטי משא ומתן עם גוף או עם אדם
שמחוץ לרשות; מידע בדבר דיונים פנימיים, תרשומות של התייעצויות פנימיות בין עובדי רשויות
ציבוריות, חבריהן או יועציהן, או של דברים שנאמרו במסגרת תחקיר פנימי, וכן חוות דעת, טיוטה, עצה
או המלצה, שניתנו לצורך קבלת החלטה, למעט התייעצויות הקבועות בדין; מידע הנוגע לניהול פנימי של
הרשות הציבורית, שאין לו נגיעה או חשיבות לציבור; מידע שהוא סוד מסחרי או סוד מקצועי או שהוא
בעל ערך כלכלי, שפרסומו עלול לפגוע פגיעה ממשית בערכו, וכן מידע הנוגע לענינים מסחריים או
מקצועיים הקשורים לעסקיו של אדם, שגילויו עלול לפגוע פגיעה ממשית באינטרס מקצועי, מסחרי או
כלכלי; למעט מקרים חריגים.
הגנה על צד שלישי
נתבקש מידע הכולל פרטים על אודות צד שלישי, אשר מסירתם עלולה לפגוע בצד השלישי, והרשות
הציבורית שוקלת לאפשר למבקש המידע לקבל את המידע, תודיע הרשות לצד השלישי, בכתב, על דבר
הגשת הבקשה ועל זכותו להתנגד למסירת המידע ותודיע על כך למבקש; קיבל אדם הודעה כאמור, רשאי
הוא להודיע לרשות, בתוך 21 ימים, כי הוא מתנגד לבקשה, בנימוק שאין למסור את המידע, כולו או
מקצתו, מכוח הוראות סעיף 9 או הוראות כל דין; 21 הימים האמורים, לא יבואו במנין המועדים המנויים
בסעיף 7 . החליטה הרשות הציבורית לדחות את התנגדותו של הצד השלישי, תמציא לו, בכתב, את
החלטתה המנומקת, ותודיע לו על זכותו לעתור נגד החלטתה על פי חוק זה. על אף האמור בסעיף 7(ב), לא
תאפשר הרשות הציבורית את קבלת המידע המבוקש, בטרם חלפה התקופה להגשת העתירה או בטרם
הוחלט לדחותה, לפי הענין, אלא אם כן הודיע הצד השלישי שהתנגד, בכתב, כי הוא מוותר על זכותו
להגישה.
אגרות
על המבקש מידע לשלם אגרות בהתאם לתקנות חופש המידע )אגרות( תשנ"ט - 1999 .