מתוקף תקנה 18 לתקנות התעבורה, משרד התחבורה מסמיך את הרשויות המקומיות להיות רשויות תמרור מקומיות, האחראיות להסדרת התנועה בתחום שיפוטן. בתקנות התעבורה הוגדרה "רשות תמרור מקומית" כ"מי שהמפקח על התעבורה שמונה לכל שטח המדינה מינה אותו, בהודעה ברשומות, להיות רשות תמרור מקומית, לגבי התחום או המקומות שקבעה."

רשות התמרור המקומית מוסמכת גם לקבוע הסדר תנועה שיסדיר מקומות חנייה בדרך שבה תותר החנייה, ובלבד ששולמה אגרת חנייה ששיעורה נקבע בחוק העזר.

בעיריית טמרה מונה ראש העיר מר מהדי עואד להיות ראש רשות תמרור מקומית. הגורם העירוני המקצועי והעיקרי העוסק בנושא הסדרי תנועה (קבועים וזמניים) בעיר הינו אגף התנועה. עקב כך, בהסכמת רשות תמרור מרכזית ובמקביל לראש העיר, קיבל סמכויות רשות תמרור מקומית מהנדסת העירייה גב' נרדין חורי.

  1. תקנה 18- לתקנות התעבורה קובעת את סמכויות רשות תמרור מקומית כמפורט להלן:
  2. תקנה 18(א)- בכפוף לחובת התייעצות עם קצין משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי, מוסמכת רשות תמרור מקומית להציב, לסמן או לסלק בכל דרך שבתחומה את סוגי התמרורים הקבועים בתקנה. סמכויות אלו ניתנו לרשות מעצם מינויה כרשות תמרור מקומית, וללא צורך בכל אישור או אצילה נוספים.
  3. תקנה 18(ב)- בתחום שנקבע לה בידי רשות התמרור המרכזית בהודעה בכתב, רשאית רשות תמרור מקומית (לאחר התייעצות עם קצין משטרה, או קצין משטרה צבאית פיקודי) לקבוע הסדר תנועה, למעט קביעת התמרורים המפורטים בתקנה. קביעת התחום, בהתאם, כפופה לשיקול דעתה של רשות תמרור מרכזית.
  4. לציון כי גם בעת קביעת תחום עפ"י תקנה זו, נדרשת עדיין הסמכת רשות התמרור המרכזית לגבי תמרורים מסוימים, המפורטים בתקנה.
  5. תקנה 18(ג)- רשות תמרור מקומית רשאית, בכפוף להסכמת רשות תמרור מרכזית ובכפוף להתייעצות עם קצין משטרה, לקבוע כל הסדר תנועה שלגביו לא ניתנו הוראות על פי תקנות משנה (א) ו- (ב).
  6. תקנה 18(ד)- עוסקת בחובתה של רשות תמרור מקומית להציב, להתקין, להפעיל, לסמן, לרשום ולתחזק כל הסדר תנועה שבתחומה.
  7. תקנה 18(ה)- קובעת את סמכותה של רשות מקומית, בכפוף להתייעצות עם קצין משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי, לקבוע הסדר תנועה זמני לתקופה שלא תעלה על 6 חודשים ושניתן להארכה מזמן לזמן לתקופה של ארבעה חודשים, למעט התמרורים המפורטים בתקנה. מעבר לחובת ההתייעצות עם קצין משטרה או קצין משטרה צבאית פיקודי, סמכות זו איננה כפופה לאישור או אצילה מרשות תמרור מרכזית.

רשות תמרור מקומית אמונה, בין השאר, על ייצוג וביצוע מדיניות בתחומי התחבורה, תנועה וחנייה בעיר טמרה , ייזום וקידום פרוייקטים בנושאים הנ"ל, ייצוג אינטרסים של העיר ותושביה מול גורמי הממשל ומול מפעילי התחבורה הציבורית ועוד.

בתוקף תפקידו, ראש רשות תמרור מקומית אחראי על קיום ועדת רשות תמרור מקומית. ועדת תמרור מקומית מתקיימת עפ"י הצורך כל 2-3 חודשים ברשות גב נרדין חורי ומהדי עואד.

הוועדה מורכבת מראש רשות תמרור, נציג מחזיק תיק תחבורה, קצין משטרה, נציגי מנהל תשתיות, פיקוח עירוני ונציגי אגף התנועה, החלטות ועדת התנועה מועברים לביצוע לאחר הוצאת פרוטוקול חתום ע"י ראש רשות התמרור וקצין המשטרה.

פרוטוקולים וועדת תמרור

ישיבה מיום 5.9.22

ישיבה מיום 25.9.22